Valitse koulutusryhmä

Ristiriidoista ratkaisuihin! - Sovitteleva ote esimiestyössä, verkkokoulutus

Kuvaus
Jokaisessa työyhteisössä on aika ajoin ristiriitoja. Hyvän työyhteisön merkki ei ole ristiriidattomuus, vaan taito käsitellä niitä ajoissa. Osaava esimies voi estää ristiriitojen paisumisen työhyvinvointia nakertaviksi konflikteiksi. Ristiriidoista ratkaisuihin! -verkkokoulutus antaa napakan tietopaketin konfliktien ennaltaehkäisystä, rakentavasta käsittelystä sekä ristiriitojen sovittelusta.
Aika
22.10. - 12.11.2019
Klo
15:00-16:30
Paikka

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Verkkoluennot tiis­tai­sin 22.10., 5.11. ja ti 12.11.2019 klo 15-16.30.

Verkkokoulutuslinkki ja ohjeet ilmoitetaan osallistujille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

Kohderyhmä
Kou­lu­tus koh­den­ne­taan esi­mie­hil­le, mut­ta val­men­nuk­ses­ta hyö­ty­vät myös tii­min­ve­tä­jät, pro­jek­ti­pääl­li­köt, HR-hen­ki­lös­tö, työ­ter­veys­huol­lon asi­an­tun­ti­jat sekä kaik­ki työ­yh­tei­sön ris­ti­rii­to­ja kä­sit­te­le­vät hen­ki­löt.
Sisältö

Koulutuksen tarkempi sisältö ja kuvaus.

Sisältö

- Ta­voit­tee­na toi­mi­va ja hy­vin­voi­va työ­yh­tei­sö – ris­ti­rii­to­jen en­nal­ta­eh­käi­sy

- Ris­ti­rii­to­jen koh­taa­mi­nen ja pu­heek­si ot­ta­mi­nen

- So­vit­te­le­va työ­ote ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­sa

Tavoitteet

Kou­lu­tuk­sen käy­ty­ään osal­lis­tu­ja:

- tie­dos­taa oman roo­lin­sa ja vas­tuun­sa työ­yh­tei­sön ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­sa
- on saa­nut tie­toa ja työ­ka­lu­ja, mi­ten en­nal­ta­eh­käis­tä työ­yh­tei­sön ris­ti­rii­to­ja
- on roh­kais­tu­nut koh­taa­maan tun­ne­la­tau­tu­neet ja haas­ta­vat vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teet työs­sä
- on ke­hit­ty­nyt pu­heek­si ot­ta­mi­sen tai­dois­sa
- on ke­hit­ty­nyt ris­ti­rii­to­jen so­vit­te­lu­tai­dois­sa
- on saa­nut itse­luot­ta­mus­ta ja -var­muut­ta ris­ti­rii­to­jen kä­sit­te­lyyn

Kouluttajat
Sir­pa Puo­lak­ka
Hinta
90 €
Ilmoittautumiset
11.10.2019 mennessä
Peruutusehdot
Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeistään 11.10.2019. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme koko kurssimaksun.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Tulostettava versio