Valitse koulutusryhmä

Positiivinen psykologia työyhteisöissä, verkkokoulutus

Ilmoittaudu koulutukseen »
Kuvaus
We­bi­naa­ri­sar­ja tar­jo­aa po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an tuo­ret­ta tut­ki­mus­tie­toa hyö­dyn­tä­en uu­sia näkö­kul­mia työn­te­ki­jöi­den ja työ­yh­tei­sö­jen hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­sek­si. Van­kas­ta te­o­ri­a­poh­jas­taan huo­li­mat­ta kou­lu­tus on hy­vin käy­tän­nön­lä­hei­nen ja kai­kil­la nel­jäl­lä kou­lu­tus­ker­ral­la käy­dään läpi har­joit­tei­ta ja me­ne­tel­miä, joi­den avul­la osal­lis­tu­jat voi­vat vah­vis­taa ­­­­hy­vin­voin­ti­aan ja työ­yh­tei­sön­sä myön­teis­tä toi­min­ta­kult­tuu­ria.
Aika
17.09. - 08.10.2019
Klo
17:00-18:30
Paikka

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Verkkoluennot tiistaisin 17.9, 24.9, 1.10, ja 8.10 klo 17:00-18:30.

Verkkokoulutuslinkki ja ohjeet ilmoitetaan osallistujille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

Kohderyhmä
Kou­lu­tus on suun­nat­tu kai­kil­le esi­mie­hil­le ja työn­te­ki­jöil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­neet oman työ­hy­vin­voin­nin ja työ­yh­tei­sön toi­min­ta­kult­tuu­rin ke­hit­tä­mi­ses­tä.
Sisältö

Koulutuksen sisältö ja tarkempi kuvaus.

Tavoitteet:

- luo­da osal­lis­tu­jal­le kä­si­tys ku­kois­ta­van työ­yh­tei­sön edel­ly­tyk­sis­tä ja myön­tei­sis­tä vai­ku­tuk­sis­ta

- tar­jo­ta osal­lis­tu­jal­le eväi­tä oman työ­yh­tei­sön­sä ke­hit­tä­mi­seen

- kan­nus­taa osal­lis­tu­jaa hyö­dyn­tä­mään po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an me­ne­tel­miä oman hy­vin­voin­tin­sa ja työ­i­lon­sa edis­tä­mi­seen.

Kouluttajat
Elii­sa Les­ki­sen­oja
Hinta
90 €
Ilmoittautumiset
10.09.2019 mennessä Ilmoittaudu koulutukseen »
Peruutusehdot
Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeistään 10.9.2019. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme koko kurssimaksun.
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio