Etusivu > Hankkeet > OPPA – Oppimisen alueet ja TVT

OPPA – Oppimisen alueet ja TVT

”OPPA – Oppimisen alueet ja TVT” on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke, jossa järjestetään 9 op laajuinen täydennyskoulutusohjelma varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Lapin yliopisto koordinoi hanketta ja Savonlinnan kesäyliopisto toteuttaa Itä-Suomessa järejstettävän koulutuksen. Hanke toteutetaan 2020–2021.

Hankkeen koulutus sisältää seuraavat osiot:

1. koulutuskokonaisuus, 4 osiota, 7 op

Digitarinankerronta lasten ilmaisun monipuolistajana ja kielen rikastajana 2 op (2 työpajapäivää ja kokeiluja omassa työssä):

Osiossa harjoitellaan osallisuuden pedagogiikkaa käytännössä, tuottamalla ja rakentamalla mediasisältöjä omassa opetuksessa hyödynnettäväksi. Lähtökohtana on lasten spontaani tarinankerronta voimavarana ja ilmaisumuotona. Osiossa heittäydytään rohkeasti kerrontaan ja opitaan hyödyntämään tarinankerrontaa monilukutaidon pedagogisena instrumenttina ja ilmaisun monipuolistajana. Harjoitusten tuotoksina syntyy esimerkiksi viherkangastoteutuksia, ekirjoja, animaatioita, sarjakuvia, piirroksia, musiikkiesityksiä, jatkokertomuksia tai kuunnelmia, joita tuotetaan eri menetelmiä ja tekniikoita yhdistämällä. Opetuskokeilussa opitaan noudattamaan pedagoisen dokumentoinnin periaatteita.

Tutkin ja toimin ympäristössäni: Ohjelmointi, värkkääminen ja moninpelit 2 op (2 työpajapäivää ja kokeiluja omassa työssä):

Luonnosta ja rakennetusta miljööstä voi ammentaa loputtomasti inspiraatiota oppimiseen. Osio korostaa lapsille luontaisia toimintatapoja löytää, tutkia ja havainnoida. Yhdessä tehty/oivallettu/koettu/havaittu kehittää lasten sosiaalisia taitoja ja lujittaa ryhmädynamiikkaa sekä osallisuutta. Osiossa tarkastellaan, miten ”ympärillä oleva” toteuttaa luontevasti varhaiskasvatussuunnitelman ja esi- perusopetuksen opetussuunnitelman tutkin ja toimin ympäristössäni osaamisen aluetta. Osiossa jalkaudutaan ympäristöön, ja hyödynnetään ohjelmoinnillisen ajattelun kehittämisen, mobiili- ja pelillisen oppimisen menetelmiä (esim. microbit, Minecraft). Osana opetuskokeilua syntyy omaan työyhteisöön materiaaleja ja ohjeistuksia.

Kasvan liikun ja kehityn: Mobiili tutkiminen ja seikkailu 2 op (2 työpajapäivää ja kokeiluja omassa työssä):

Osiossa pelillinen ja leikillinen oppiminen yhdistää fyysisen liikkumisen ja digitaaliset työvälineet. Tavoitteena on monipuolistaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogisia menetelmiä. Mobiililaitteiden vakiosovellukset, kuten QR-koodin lukijat ja mitat sekä paikkatietoon perustuvat sovellukset, kuten kartat ja kompassit, mahdollistavat liikkumisen ja kunnon kehittymisen seuraamisen uudella tavalla. Geomediataidot ovat yksi monilukutaidon osa-alue ja taidot luovat perustan suunnitella ja toteuttaa innostavia ja turvallisia tutkimusseikkailuja. Autenttisissa kohteissa asioiden ja ilmiöiden tutkiminen ja yhteinen ongelmanratkaisu rakentavat luontevan yhteyden oppimisen alueen tavoitteisiin. Työpajatyöskentelyssä suunnitellaan ja toteutetaan pienryhmissä tutkimusseikkailut, jotka dokumentoidaan pedagogiseksi kokonaisuudeksi ja ne jaetaan yhteisesti

Minä ja meidän yhteisömme 1 op (etäpäivä ja kokeiluja omassa työssä):

Osion tavoitteena on oppia hyödyntämään sähköisiä (maksuttomia) julkaisuvälineitä ja medioita. Osiossa opitaan tuottamaan monimediainen sähköinen julkaisu, jonka ideoita ammennetaan mediakasvatuksen eri osa-alueilta sekä uutisista ja/tai muista yhteisistä ajankohtaisista asioista. Lisäksi osiossa opitaan tuntemaan mediakasvatuksen keskeiset lähteet, joita osallistujat voivat hyödyntää omassa opetuksessaan, lasten ikäkaudet huomioiden.

2. koulutuskokonaisuus, 1 osio, 2 op TÄMÄ OSIO ON JO TOTEUTETTU

Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksen työmenetelmänä 2 op (2 etäpäivää ja kokeiluja omassa työssä):

Moduuli rakentuu kolmesta osa-alueesta: kirjallisuus, verkkoluento-osuus sekä harjoitustehtävä. PD:n tietoperustan rakentaminen (kirjallisuus) nojaa OPH:n tuottamiin verkkoaineistoihin. Verkkoluento perustuu sekä käytännön esimerkkeihin että tuoreisiin suomalaistutkimuksiin. Verkkoluennossa rakennetaan yhteys kirjallisuuteen ja vuorovaikutteisen keskustelun kautta tarkennetaan ja autetaan osallistujia ymmärtämään salassapidettävän tiedon ja pedagogisen dokumentoinnin välinen käsitteellinen ja sisällöllinen ero. Harjoitustehtävässä luodaan työmenetelmän (pedagogisen dokumentoinnin suuntaaminen ja valinnat sekä toimijoiden osallisuus: lapset, kasvattajat, perheet) prosessi, joka liitetään omassa lapsiryhmässä toteutettavaan käytännön opetuskokeiluun. Harjoitustehtävässä opitaan hyödyntämään digitaalisia työvälineitä. Tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen pedagogisen arvioinnin laatua.

OPPA-koulutuksen 1. ja 2. koulutusosio ovat erillisiä, ja osallistua voi valinnan mukaan jompaankumpaan tai molempiin.

Koulutus toteutetaan Pieksämäellä. Koulutuspäivät ovat:

Kevät 2021
20.4. Digitarinankerronta lasten ilmaisun monipuolistajana ja kielen rikastajana 2 op
6.5. Digitarinankerronta lasten ilmaisun monipuolistajana ja kielen rikastajana 2 op
18.5.  Minä ja meidän yhteisömme 1 op

Syksy 2021

7.9. Tutkin ja toimin ympäristössäni: Ohjelmointi, värkkääminen ja moninpelit
21.9. Tutkin ja toimin ympäristössäni: Ohjelmointi, värkkääminen ja moninpelit
12.10. Kasvan, liikun ja kehityn: Mobiili tutkiminen ja seikkailu
4.11. Kasvan, liikun ja kehityn: Mobiili tutkiminen ja seikkailu