Etusivu > Courses > Sukututkija siirtolaisten jäljillä – VERKKOKURSSI

Sukututkija siirtolaisten jäljillä - VERKKOKURSSI

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Sukututkija siirtolaisten jäljillä - VERKKOKURSSI
Kuvaus

En­nen 2. maa­il­man­so­taa Suo­mes­ta läh­ti siir­to­lai­sik­si val­ta­mer­ten ta­kai­siin mai­hin n. 370 000 kan­sa­lais­ta, suu­rin osa Poh­jois-Ame­rik­kaan. Muun mu­as­sa ni­men­muu­tos­ten ja yh­teyk­sien kat­ke­a­mi­sen vuok­si suku­tut­ki­jan on usein hy­vin vai­kea pääs­tä siir­to­lais­su­ku­lais­ten­sa jäl­jil­le.

HUOM: Jos ilmoittaudut tähän koulutukseen 14.1.2021 mennessä, saat lisäksi veloituksetta bonuswebinaarin ”Vanhat käsialat sukututkijoiden haasteena” 28.4.2021.

Aika
14.4.2021 - 21.4.2021
Kesto
2 iltaa
Paikka
Verkkokurssi
Verkkokoulutus
Sisältö
Webinaarit keskiviikkoisin 14.4. ja 21.4.2021 klo 17:30-19:00
14.4. hy­vin ko­ke­nut siir­to­lai­suus­tut­ki­muk­sen asi­an­tun­ti­ja ja kurs­sin ai­hees­ta lu­kui­sia esi­tel­miä ja lu­en­to­ja pi­tä­nyt Jou­ni Kor­ki­a­saa­ri opas­taa tie­to­jen et­sin­tään. Kurs­sil­la esi­tel­lään mm. Siir­to­lai­suus­ins­ti­tuu­tin ns. siir­to­lais­re­kis­te­rin ai­neis­to­ja ja näy­te­tään käy­tän­nön esi­mer­kein, mi­ten et­siä tie­to­ja kes­kei­sis­tä in­ter­ne­tin tie­to­kan­nois­ta. Tar­kas­te­lu ulot­tuu siir­to­lai­sen mat­kaan läh­dös­tä aina elä­vien jäl­ke­läis­ten et­sin­tään asti.Kurs­si­lai­set saa­vat vi­de­o­tal­len­teen li­säk­si pal­jon tie­toa si­säl­tä­vän pdf-muo­dos­sa la­dat­ta­van op­paan ja link­ke­jä mui­hin­kin ai­neis­toi­hin.
21.4. jo yli 30 vuot­ta suku­tut­ki­muk­sia työk­seen teh­nyt Rit­va Sam­pio an­taa vink­ke­jä mil­lä ta­val­la siir­to­lais­ten suku­tut­ki­mus­ta voi teh­dä eri läh­teis­tä. Il­lan ai­ka­na käy­dään läpi myös eri ai­neis­to­jen kaut­ta rat­kais­tu­ja ta­pauk­sia. Sa­mal­la opis­ke­li­jat saa­vat hy­vin kat­ta­van lis­tan in­ter­net­o­soit­tei­ta ja vink­ke­jä muu­ten­kin suku­tut­ki­muk­seen, niin koti­maas­sa kuin ulko­mail­la. We­bi­naa­rin osal­lis­tu­jat saa­vat käyt­töön­sä Suo­men Suku­his­to­ri­al­li­sen yh­dis­tyk­sen jä­sen­tun­nuk­set, jol­loin suku­tut­ki­muk­sen te­ke­mi­nen on pal­jon hel­pom­paa.
Yhteistyössä
Siir­to­lai­suus­ins­ti­tuu­tin ex-tie­to­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Jou­ni Kor­ki­a­saa­ri (nyk. eläk­keel­lä)
Ritva Sampio, sukututkimusopettaja, johtaja Suomen Sukututkimustoimisto Oy
Koulutus järjestetään yhteistyössä SnellmanEDUn kanssa.
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, +358 44 7730 999
Lisätiedot
Voit osallistua koulutukseen tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua.
Koulutuksen aikana on kommentointimahdollisuus chatissa, ja koulutuksen jälkeen saat tallenteet käyttöösi.
Henkilökunta auttaa sinua koulutuksen aikana teknisissä asioissa.
Hinta ja maksutiedot
55€/osallistuja
Ilmoittautuminen avoinna
7.12.2020 - 6.4.2021
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio