Etusivu > Courses > Resilienssi ja joustava mieli työelämässä

Resilienssi ja joustava mieli työelämässä

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Resilienssi ja joustava mieli työelämässä
Kuvaus

Kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan re­si­liens­siin ja jous­ta­vuu­teen il­mi­öi­nä sekä me­ne­tel­miin, joi­den avul­la näi­tä tai­to­ja voi koh­dal­laan vah­vis­taa. Poh­dim­me myös, mi­ten esi­mies ja työ­yh­tei­sö voi tu­kea re­si­liens­sin ja psy­ko­lo­gi­sen jous­ta­vuu­den tai­to­jen ke­hi­tys­tä työ­yh­tei­sös­sä.

Aika
25.3.2020 - 8.4.2020
Kesto
3 iltaa
Paikka
Verkkokurssi
Verkkokoulutus
Sisältö
Webinaarit kes­ki­viik­koi­sin 25.3., 1.4. ja 8.4. 2020 klo 18-19 ke 25.3.2020 Re­si­liens­si ja psy­ko­lo­gi­nen jous­ta­vuus il­mi­öi­nä En­sim­mäi­ses­sä we­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan re­si­liens­siin ja psy­ko­lo­gi­seen jous­ta­vuu­teen il­mi­öi­nä ja poh­di­taan näi­den suh­det­ta toi­siin­sa. Li­säk­si tar­kas­tel­laan näi­den hyö­ty­jä työ­hy­vin­voin­nin näkö­kul­mas­ta työ­e­lä­män muu­tos- ja kuor­mi­tus­ti­lan­teis­sa. ke 1.4.2020 Stres­si yk­si­löl­li­se­nä ko­ke­muk­se­na Toi­ses­sa we­bi­naa­ris­sa tar­kas­tel­laan stres­sin vai­ku­tus­ta tun­tei­siin ja tie­don­kä­sit­te­lyyn. Ly­hyt­kes­toi­nen stres­si on useim­mi­ten edul­lis­ta, mut­ta pit­kään jat­ku­nut ja use­al­la elä­män­a­lu­eel­la ka­sau­tu­nut stres­si on ris­ki työs­sä jak­sa­mi­sel­le. Stres­sil­tä ei kui­ten­kaan voi työ­e­lä­mäs­sä vält­tyä ja erot tem­pe­ra­men­tis­sa vai­kut­ta­vat sen ko­ke­mi­seen. Stres­si myös haas­taa psyyk­ki­sen jous­ta­vuu­den ja saa toi­mi­maan ”la­put sil­mil­lä”. Kuor­mit­tu­nee­na pait­si pu­to­am­me hel­pom­min kuop­paan, myös kek­sim­me toi­mi­mat­to­mia sel­viy­ty­mis­kei­no­ja nous­ta siel­tä ylös. ke 8.4.2020 Re­si­lient­ti ja jous­ta­va or­ga­ni­saa­tio Kol­man­nes­sa we­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan sii­hen, mil­lai­sis­ta te­ki­jöis­tä syn­tyy re­si­lient­ti or­ga­ni­saa­tio. Or­ga­ni­saa­ti­on re­si­liens­sin on tut­ki­muk­sis­sa ha­vait­tu vai­kut­ta­van sii­hen, mi­ten se val­mis­tau­tuu vas­toin­käy­mi­siin ja koh­taa nii­tä. Poh­dim­me myös, mi­ten tun­ne­tai­dot liit­ty­vät työ­yh­tei­sön re­si­liens­siin ja jous­ta­vuu­teen, ja vai­kut­ta­vat edel­leen työ­yh­tei­sön hy­vin­voin­tiin.
Tavoite
Tältä kurssilta saat keinoja, kuinka sopeutua muutoksiin, sietää epävarmuutta, edistää toi­min­ta­ky­ä ja tyy­ty­väi­syyttä!
Yhteistyössä
Kouluttaja on VTM Emi­lia Ku­ja­la. Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Erja Tynkkynen, erja.tynkkynen@savonlinna.net, +358 44 7730 997
Lisätiedot
Voit osallistua koulutukseen tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Koulutuksen aikana on kommentointimahdollisuus chatissa, ja koulutuksen jälkeen saat tallenteet käyttöösi. Henkilökunta auttaa sinua koulutuksen aikana teknisissä asioissa.
Hinta ja maksutiedot
50€/osallistuja
Ilmoittautuminen avoinna
25.7.2019 - 16.3.2020
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio