Ravitsemus ja liikunta (4 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä liikunnan aiheuttamat yleiset ravitsemusfysiologiset tarpeet sekä tarkemmin eri liikuntamuotojen, liikunnan määrän ja tehon, iän ja erityistilanteiden asettamat ravitsemusfysiologiset...

Arviointi kehittämisen tukena (5 op)

Arviointi ja sen lähikäsitteet. Arviointi oppimisen tukena. Tila-, teema-, ohjelma- ja järjestelmäarviointi. Arviointi koulutuspoliittisessa viitekehyksessä. Kehittävä arviointi. Arvioinnin eettiset perusteet.

Sinustako oikeustieteilijä?

Reaaliaikainen verkkovälitteinen luento, jonka opiskelija kuuntelee omalta kotikoneeltaan. Mahdollisuus esittää kysymyksiä kouluttajalle joko etukäteen sähköpostitse tai chatin kautta luentojen aikana. Sähköpostitse lähetettävässä kutsukirjeessä...

Johtamisen perusteet (6 op), verkko-opinnot, UEF

Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja –mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja...

Ruokakulttuuri (2 op)

Opiskelijan odotetaan ymmärtävän kulttuuristen ja sosiaalisten tekijöiden vaikutusta ruokakäyttäytymiseen, tunnistavan ruoan sosiokulttuurisia merkityksiä, tietävän perusasioita suomalaisen ruokakulttuurin historiasta, ymmärtävän syömisen erilaisia suuntauksia ja...

Terve urheilija kunnossa kaiken aikaa (4 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: tunnistaa merkittävät terveysriskit rasittavan liikunnan aikana kuvailla harjoitteluun liittyvät eristyskysymykset (mm. anemia,infektio)ravinnon, palautumisen ja unen merkityksen harjoitusvasteeseen kuvata rasittavaan...

Liikuntafysiologian perusteet (4 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää pääpiirteissään liikunnan biologiset säätelyjärjestelmät ja osaa kuvata ihmiskehon rakenteen ja toiminnan, elimistön välittömät ja pitkäaikaiset vasteet liikuntaan erilaisissa tilanteissa.

Sosiaalioikeus sosiaalityössä (5 op)

Opintojaksolla opiskelija perehtyy hallinto- ja sosiaalioikeudelliseen sääntelyyn sosiaalityön kontekstissa. Opiskelija osaa hahmottaa opintojakson suoritettuaan perus- ja ihmisoikeuksien vaikutuksen sosiaali- ja terveydenhuollon hallintotoimintaan sekä...

Tutkiva sosiaalityö (5 op)

Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalityön tutkimuskohteita ja tutkimuksellisia lähestymistapoja, määritellä sosiaalityön tiedontuottamisen erityisyyttä ja tutkimuseettisiä periaatteita sekä antaa esimerkkejä sosiaalityön tutkimuksen ja käytännön suhteesta....

Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op)

Opiskelija tuntee sosiaalityön keskeiset oppisuunnat ja ymmärtää niiden yhteyksiä erilaisiin ihmis-, yhteiskunta- ja tiedekäsityksiin. Opiskelijalla on valmius kehittää omaa itseymmärrystä sosiaalityöstä osana henkilökohtaista...

Oikeustieteen perusteet (1 op) – LUENTOKURSSI!

Opintojakso kuuluu Opetushallinnon perusopintokokonaisuuteen ja vaadittuna edeltävänä opintona Yleisiin oikeusjärjestysopintoihin. Jos innostut opintojakson suoritettuasi ilmoittautumaan Yleisiin oikeusjärjestysopinnot 60 op tai Opetushallinnon 25 op-opintokokonaisuuteen,...

Oikeustieteen perusteet (1 op) – LUENTOKURSSI!

Opintojakso kuuluu Opetushallinnon perusopintokokonaisuuteen ja vaadittuna edeltävänä opintona Yleisiin oikeusjärjestysopintoihin. Jos innostut opintojakson suoritettuasi ilmoittautumaan Yleisiin oikeusjärjestysopinnot 60 op tai Opetushallinnon 25 op-opintokokonaisuuteen,...

1 2 3 4 5 7