Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa -havainnoida erilaisia vuorovaikutustilanteita, eritellä niitä valituista näkökulmista ja tarkastella niiden herättämiä tunteita itsessä -kuunnella toista ja ilmaista itseään ymmärrettävästi...

Sopimusoikeus (5 op)

Kurssilla käydään läpi yleistä sopimusoikeutta kuten sopimuksen syntyä, pätemättömyyttä ja kohtuullistamista, suhtautumista muuttuviin olosuhteisiin, tulkintaa sekä sopimusvelvoitteiden sisältöä ja tehosteita koskevat opit. Sen...

Yksityisoikeuden perusteet (5 op)

Kurssilla käsiteltäviä aihealueita ovat yksityisoikeuden yleiset periaatteet ja käsitteet, velkasuhteisiin, oikeustoimiin, omistukseen, omistajanvaihdokseen, esineoikeudelliseen sivullissuojaan, perusteettoman edun palautukseen sekä markkinoiden sääntelyyn liittyvät kysymykset....

Oikeustieteen perusteet (1 op)

Opintojakso kuuluu Opetushallinto, perusopinnot -kokonaisuuteen ja vaadittuna edeltävänä opintona Yleisiin oikeusjärjestysopintoihin. Yksittäisenä opintojaksona suoritettaessa 20 €.

1 2 3