Etusivu > Courses > Ota arki haltuusi! – itsensä johtamisen taidoilla kohti lempeämpää arkea

Ota arki haltuusi! – itsensä johtamisen taidoilla kohti lempeämpää arkea

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Ota arki haltuusi! – itsensä johtamisen taidoilla kohti lempeämpää arkea
Kuvaus

Haluaisitko johtaa itse omaa arkeasi? Tiedätkö, mikä sinulle on tärkeää? Näkyvätkö tärkeät asiat ajankäytössäsi? Miten lisätä myönteisiä tunteita arkeen? Mitä voisi tapahtua, jos suhtautuisit kiireeseen ja stressiin lempeämmin? Millä tavalla oman hyvinvoinnin priorisointi vaikuttaisi sinun arkeesi?

Aika
19.3.2020 - 7.4.2020
Kesto
4 iltaa
Paikka
Verkkokurssi
Verkkokoulutus
Sisältö
To 19.3.2020 klo 18-19 Ar­vot ja ajan­käyt­tö Ar­vot ovat asi­oi­ta, jot­ka ovat meil­le kaik­kein tär­keim­piä. Se, että toi­mii ar­vo­jaan vas­taan voi ai­heut­taa ris­ti­rii­to­ja ja uu­pu­mis­ta. Tun­nis­ta­mal­la it­sel­le tär­ke­ät asi­at, on hel­pom­pi pri­o­ri­soi­da ajan­käyt­töä oi­kei­siin asi­oi­hin ja teh­dä it­sel­leen myön­tei­siä va­lin­to­ja. Ar­vo­jen mu­kai­nen toi­min­ta te­kee ar­jes­ta sel­ke­äm­pää. Tä­män we­bi­naa­rin ai­ka­na saat tie­toa ja vä­li­nei­tä omien ar­vo­je­si kir­kas­ta­mi­seen ja ar­vo­jen mu­kai­seen ajan­käyt­töön. ti 24.3.2020 klo 18-19 It­sen­sä ar­vos­ta­mi­nen ja itse­myö­tä­tun­to It­sen­sä ar­vos­ta­mi­nen ja myö­tä­tun­to it­se­ään koh­taan on tai­to py­syä it­sen­sä puo­lel­la sil­loin­kin, kun arki mei­naa ot­taa nis­ka­len­kin tai elä­mä tuo eteen haas­tei­ta. Kii­reen ja riit­tä­mät­tö­myy­den taus­tal­la voi olla lii­ka itse­kriit­ti­syys ja vaa­ti­vuus it­seä koh­taan. It­sen­sä ar­vos­ta­mi­nen ja myö­tä­tun­to it­seä koh­taan aut­ta­vat suh­tau­tu­maan ar­jen odo­tuk­siin lem­pe­äm­min. Täs­sä we­bi­naa­ris­sa saat vä­li­nei­tä läh­teä koh­taa­maan it­se­si ja oma ar­ke­si ar­mol­li­sem­min. ti 31.3.2020 klo 18-19 Myön­tei­set tun­teet ar­jen tuki­pi­la­rei­na Myön­tei­set tun­teet luo­vat elä­mään si­säl­töä, iloa ja mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä. Ne ovat ar­jen voi­ma­vara. Kes­kit­ty­mäl­lä nii­hin asi­oi­hin, jot­ka ovat elä­mäs­säm­me hy­vin, teem­me ar­jes­tam­me laa­duk­kaam­paa ja lem­pe­äm­pää. Täs­sä we­bi­naa­ris­sa poh­dim­me sitä, mi­ten py­säh­tyä hy­vien asi­oi­den ää­rel­le ja li­sä­tä myön­tei­siä tun­tei­ta omaan ar­keen. ti 7.4.2020 klo 18-19 Ih­mis­suh­teet ja ra­ken­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus Hy­vien ih­mis­suh­tei­den mer­ki­tys on olen­nai­nen osa hy­vin­voin­tia ja hy­vää ar­kea. Tär­keä osa vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja on kyky aset­taa jous­ta­vat mut­ta jä­mä­kät ra­jat sekä us­kal­lus pal­jas­taa omat tar­peen­sa. Kyky vaa­lia myön­tei­siä ih­mis­suh­tei­ta on tär­keä osa ra­ken­ta­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Täs­sä we­bi­naa­ris­sa tut­kit omia ra­jo­ja­si sekä sitä, mi­ten ra­ken­nat myön­tei­siä ih­mis­suh­tei­ta ar­kee­si.
Tavoite
Tämä verk­ko­kou­lu­tus on si­nul­le, joka ha­lu­ai­sit teh­dä jo­tain pie­niä muu­tok­sia ar­kee­si mut­ta et tie­dä mitä kai­pai­sit tai mis­tä aloit­tai­sit. Tämä on myös si­nul­le, joka koet kii­reen tun­net­ta tai stres­si on jo hii­pi­nyt mu­kaan ar­jen as­ka­rei­siin ja ha­lu­ai­sit ajois­sa teh­dä jo­tain toi­sin. Verk­ko­kou­lu­tus so­pii myös si­nul­le, joka ha­lu­at vain ot­taa ai­kaa it­sel­le­si ja omil­le aja­tuk­sil­le­si.
Yhteistyössä
Kouluttaja on Sti­na Ako­la KM, eri­tyis­o­pet­ta­ja, rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Erja Tynkkynen, erja.tynkkynen@savonlinna.net, +358 44 7730 997
Lisätiedot
Voit osallistua koulutukseen tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Koulutuksen aikana on kommentointimahdollisuus chatissa, ja koulutuksen jälkeen saat tallenteet käyttöösi. Henkilökunta auttaa sinua koulutuksen aikana teknisissä asioissa.
Hinta ja maksutiedot
60€/osallistuja
Ilmoittautuminen avoinna
25.7.2019 - 10.3.2020
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio