Etusivu > Courses > Mobiililaitteiden hyödyntäminen ikäihmisten parissa työskennellessä – VERKKOKURSSI

Mobiililaitteiden hyödyntäminen ikäihmisten parissa työskennellessä - VERKKOKURSSI

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Mobiililaitteiden hyödyntäminen ikäihmisten parissa työskennellessä - VERKKOKURSSI
Kuvaus

Ilmoittautumisaikaa jatkettu, kurssi toteutuu.
Olet­ko miet­ti­nyt mi­ten hyö­dyn­tää mo­bii­li­lait­tei­ta työs­sä­si ikä­ih­mis­ten kans­sa? Onko työ­pai­kal­la­si poh­din­nas­sa mo­bii­li­lait­tei­den han­kin­ta? Tai ehkä lait­teet on jo han­kit­tu, mut­ta nii­den hyö­dyn­tä­mis­tä ei ole vie­lä suun­ni­tel­tu. Mi­ten sit­ten ot­taa mo­bii­li­lait­teet osak­si työn ar­kea?
Tule kurs­sil­le ot­ta­maan mo­bii­li­lait­tee­si hal­tuun. Saat vink­ke­jä kuin­ka hyö­dyn­tää lait­tei­ta osa­na oman työn hal­lin­taa sekä asi­a­kas­työs­sä.

Aika
15.4.2020 - 27.5.2020
Kesto
6 iltaa
Paikka
Verkkokurssi
Verkkokoulutus
Sisältö
Webinaarit ke 15.4.2020 klo 17-18.30, to 23.4.2020 klo 17-18.30, ke 29.4.2020 klo 17-18.30, ke 6.5.2020 klo 17-18.30, ke 13.5.2020 klo 17-18.30 ja ke 27.5.2020 klo 17-18.30 Ke 15.4.2020 klo 17-18.30 Joh­da­tus: Mo­bii­li­lait­teet ja ikä­ih­mi­set. Kurs­sin esit­te­ly Mo­bii­li­lait­teet am­mat­ti­lai­sen työ­vä­li­nee­nä Mitä mo­bii­li­lait­tei­ta voi hyö­dyn­tää työs­sä? Ikä­ih­mis­ten suh­tau­tu­mi­nen mo­bii­li­lait­tei­siin Ikä­ih­mis­ten mo­bii­li­tek­no­lo­gi­an käyt­tö To 23.4.2020 klo 17-18.30 Toi­min­nal­li­set so­vel­luk­set Kuin­ka hyö­dyn­tää toi­min­taa tu­ke­via ja edis­tä­viä so­vel­luk­sia? Lii­kun­taa ja hy­vin­voin­tia mit­taa­vat ja edis­tä­vät so­vel­luk­set Toi­min­taan mo­ti­voi­vat so­vel­luk­set Esim. Sep­po.io, Mo­ti­on Sports, Po­ke­mon Go Ke 29.4.2020 klo 17-18.30 Mu­siik­ki­so­vel­luk­set Kuin­ka hyö­dyn­tää mu­siik­ki­so­vel­luk­sia? Eri­lai­sia mu­siik­ki­so­vel­luk­sia mu­sii­kin kuun­te­le­mi­seen ja tuot­ta­mi­seen. Esi­mer­kik­si Mu­bik, Hil­ma, Ga­ra­ge Band. Lisä­lait­tei­ta, joi­den avul­la naut­tia, ko­kea ja teh­dä mu­siik­kia esim. Tai­ko­fon, Humu, Skoog Ke 6.5.2020 klo 17-18.30 Ikä­ih­mis­ten mo­bii­li­pe­laa­mi­nen Ikä­ih­mis­ten aja­tuk­sia di­gi­taa­li­ses­ta pe­laa­mi­ses­ta Kuin­ka hyö­dyn­tää di­gi­taa­li­sia pe­le­jä ikä­ih­mis­ten kans­sa? Ikä­ih­mi­sil­le so­vel­tu­via mo­bii­li­pe­le­jä Äly­pää, Im­puls­si, Aivo­ter­vey­dek­si, Can­dy Crash Saga Ke 13.5.2020 klo 17-18.30 Mo­bii­li­lait­teet apu­vä­li­nee­nä Mil­lai­sia hyö­ty- ja apu­vä­li­ne­so­vel­luk­sia on ole­mas­sa? Mi­ten so­vel­lus­ten avul­la voi yllä­pi­tää oma­toi­mi­suut­ta ja it­se­näi­syyt­tä? Kuu­lo-, näkö-, lii­kun­ta- ja puhe­vam­mai­sel­le hyö­dyl­li­set so­vel­luk­set ja ase­tuk­set. Hyö­dyl­li­siä so­vel­luk­sia: Ar­jen hyö­ty­so­vel­luk­set, kom­mu­ni­koin­ti­so­vel­luk­set, käyt­töä hel­pot­ta­vat so­vel­luk­set Ke 27.5.2020 klo 17-18.30 Ikä­ih­mis­ten me­di­a­tai­to­jen ke­hit­tä­mi­nen osa­na am­mat­ti­lai­sen työ­tä Mik­si ikä­ih­mi­siä kan­nat­taa me­di­a­kas­vat­taa? Am­mat­ti­lai­sen oma me­di­a­suh­de ja me­di­a­kas­vat­ta­juus. Mis­tä apua ai­kui­sen ja ikä­ih­mi­sen me­di­a­kas­va­tuk­seen?
Tavoite
Am­mat­ti­lai­nen saa kurs­sin myö­tä työ­vä­li­nei­tä hyö­dyn­tää mo­bii­li­lait­tei­ta ikä­ih­mis­ten kans­sa työs­ken­nel­les­sä. Kurs­sin ai­ka­na tu­tus­tut sekä äly­pu­he­li­mel­la että tab­let-lait­teil­la käy­tet­tä­viin mak­sut­to­miin ja mak­sul­li­siin so­vel­luk­siin sekä lisä­lait­tei­siin ja nii­den tar­jo­a­miin mah­dol­li­suuk­siin. Li­säk­si saat konk­reet­ti­sia oh­jei­ta ja vink­ke­jä, kuin­ka so­vel­luk­sia voi käyt­tää esim. kun­tou­tuk­ses­sa, hoi­va­työs­sä ja ikä­ih­mis­ten va­paa­eh­tois­toi­min­nas­sa. Kurs­sin ai­ka­na saat myös val­miuk­sia tu­kea ikä­ih­mi­sen ja van­huk­sen ak­tii­vis­ta ja tur­val­lis­ta äly­lait­tei­den ja so­si­aa­li­sen me­di­an käyt­töä.
Arviointi
Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta suo­ri­tus­mer­kin­nän (1 op) kir­joi­ta 2 si­vun mit­tai­nen op­pi­mis­päi­vä­kir­ja, jos­sa ref­lek­toit op­pi­maa­si ku­vaa­mal­la omaan työ­hö­si so­vel­ta­en nii­tä oi­val­luk­sia/ löy­tö­jä, joi­ta teit tä­män kou­lu­tuk­sen ai­ka­na.
Yhteistyössä
Kouluttajat Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti ja Ida-Ma­ria Tan­hua, FM, verk­ko­pe­da­go­gi Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Erja Tynkkynen, erja.tynkkynen@savonlinna.net, +358 44 7730 997
Lisätiedot
Voit osallistua koulutukseen tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Koulutuksen aikana on kommentointimahdollisuus chatissa, ja koulutuksen jälkeen saat tallenteet käyttöösi. Henkilökunta auttaa sinua koulutuksen aikana teknisissä asioissa.
Hinta ja maksutiedot
90€/osallistuja
Ilmoittautuminen avoinna
25.7.2019 - 12.4.2020
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio