Etusivu > Courses > OPPA – Oppimisen alueet ja TVT

OPPA – Oppimisen alueet ja TVT

Nimi
OPPA – Oppimisen alueet ja TVT
Kuvaus

Koulutus niille varhaiskasvattajille ja esiopettajille, jotka kaipaavat keinoja konkretisoida VASU:n mukaisia oppimisen alueita ja haluavat tehdä tavoitteita näkyväksi myös vanhemmille ja huoltajille. Koulutus auttaa kehittämään TVT-opetuskäyttöä ja mm. medialukutaidon hyödyntämistä myös laaja-alaisen osaamisen tavoitteiston konkretisoimisessa. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia varhaiskasvatuksen pedagogisen arvioinnin laadun kehittämiseen. Koulutuksessa on kaksi osiota, joista jälkimmäinen osio jakautuu neljään jaksoon. Ilmoittautua voi jompaan kumpaan tai molempiin osioihin.

Aika
10.2.2021 - 4.11.2021
Paikka
Osio 1 etäopetus. Osio 2 tilanteen salliessa lähiopetus, muutoin verkkototeutuksena. Verkkototeutuksessa koulutuspäivät pidetään live-yhteydellä.
Seurakuntaopisto, Huvilakatu 31, luentosali
Pieksämäki
Sisältö

Kevät 2021
Osio 1
Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksen työmenetelmänä 2 op (verkossa), ke 10.2. klo 13-16 ja ti 16.2. klo 13-16
Koulutusosioon sisältyy kolme osa-aluetta: pedagogisen dokumentoinnin tietoperustan rakentamiseen liittyvä kirjallisuus, verkkoluento-osuus sekä harjoitustehtävä. Verkkoluennossa rakennetaan yhteys kirjallisuuteen ja vuorovaikutteisen keskustelun kautta tarkennetaan ja autetaan osallistujia ymmärtämään salassapidettävän tiedon ja pedagogisen dokumentoinnin välinen käsitteellinen ja sisällöllinen ero. Harjoitustehtävässä luodaan työmenetelmän prosessi, joka liitetään omassa lapsiryhmässä toteutettavaan käytännön opetuskokeiluun. Harjoitustehtävässä opitaan hyödyntämään digitaalisia työvälineitä.
Osio 2, koulutuspäivät klo 9-15.
Jakso 1: Digitarinankerronta lasten ilmaisun monipuolistajana ja kielen rikastajana 2 op, tiistai 20.4. ja torstai 6.5.2021
Jaksolla harjoitellaan osallisuuden pedagogiikkaa käytännössä, tuottamalla ja rakentamalla sisältöjä omassa opetuksessa hyödynnettäväksi. Lähtökohtana on lasten spontaani tarinankerronta voimavarana ja ilmaisumuotona. Jaksossa heittäydytään rohkeasti kerrontaan ja opitaan hyödyntämään tarinankerrontaa monilukutaidon pedagogisena instrumenttina ja ilmaisun monipuolistajana. Tuotoksia voivat olla esimerkiksi viherkangastoteutukset, eKirjat, animaatiot ja kuunnelmat. Jaksoon sisältyy kaksi työpajapäivää sekä ohjattu opetuskokeilu.
Jakso 2: Minä ja meidän yhteisömme 1 op, tiistai 18.5.2021
Jakson tavoitteena on oppia hyödyntämään sähköisiä ja maksuttomia julkaisuvälineitä sekä medioita. Jaksossa opitaan tuottamaan monimediainen sähköinen julkaisu, jonka ideoita ammennetaan mediakasvatuksen eri osa-alueilta sekä uutisista ja/tai muista yhteisistä ajankohtaisista asioista. Lisäksi jaksossa opitaan tuntemaan mediakasvatuksen keskeiset lähteet, joita osallistujat voivat hyödyntää omassa opetuksessaan lasten ikäkaudet huomioiden. Jaksoon sisältyy yksi työpajatyyppinen opetuspäivä sekä itse tuotettava pienimuotoinen monimediainen sähköinen julkaisu.
Syksy 2021
Jakso 3: Tutkin ja toimin ympäristössäni: Ohjelmointi, värkkääminen ja moninpelit 2 op tiistai 7.9. ja tiistai 21.9.2021
Luonnossa ja rakennetusta miljööstä voi ammentaa loputtomasti inspiraatiota oppimiseen. Jakso korostaa lapsille luontaisia toimintatapoja löytää, tutkia ja havainnoida. Yhdessä tehty, oivallettu, koettu ja havaittu kehittää lasten sosiaalisia taitoja ja lujittaa ryhmädynamiikkaa sekä osallisuutta. Jaksossa tarkastellaan, miten ympärillä oleva toteuttaa luontevasti varhaiskasvatussuunnitelman ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman tutkin ja toimin ympäristössäni -osaamisen aluetta. Jaksossa jalkaudutaan ympäristöön ja hyödynnetään ohjelmoinnillisen ajattelun kehittämisen sekä mobiili- ja pelillisen oppimisen menetelmiä. Jaksoon sisältyy kaksi työpajatyyppistä opetuspäivää sekä opetuskokeilu omassa opetuksessa/lapsiryhmässä.
Jakso 4: Kasvan, liikun ja kehityn: Mobiili tutkiminen ja seikkailu 2 op tiistai 12.10. ja torstai 4.11.2021
Jaksossa pelillinen ja leikillinen oppiminen yhdistää fyysisen liikkumisen ja digitaaliset työvälineet. Tavoitteena on monipuolistaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogisia menetelmiä. Mobiililaitteiden vakiosovellukset, kuten QR-koodin lukijat, mitat sekä paikkatietoon perustuvat sovellukset, kuten kartat ja kompassit, mahdollistavat liikkumisen ja kunnon kehittymisen seuraamisen uudella tavalla. Geometriataidot ovat yksi monilukutaidon osa-alue ja taidot luovat perustan suunnitella ja toteuttaa innostavia ja turvallisia tutkimusseikkailuja. Jaksoon sisältyy kaksi työpajatyyppistä opetuspäivää sekä tutkimusseikkailun suunnittelu ja toteutus pienryhmissä.

Tavoite
Koulutusohjelman ensimmäisen osion tavoitteena on tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen pedagogisen arvioinnin laatua. Toisen osion tavoitteena on tehdä näkyväksi ja konkretisoida VASU:n mukaiset oppimisen alueet sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteistoa medialukutaidon ja TVT-opetuskäytön kehittämisen kautta.
Kohderyhmä
Koulutusohjelma on tarkoitettu varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen henkilöstölle. Koulutukseen valinnassa kokonaisiin osioihin osallistuvat ovat etusijalla. Jaksoille osallistujia otetaan mukaan, mikäli koulutuksessa riittää tilaa.
Yhteistyössä

Kouluttajat:
Teemu Moilanen, KM/lo, opetusteknologiajohtaja (Ilona IT Oy) sekä Maj-Britt Kentz, KM/lo, artesaani, tohtorikoulutettava, asiantuntija (Ilona IT Oy)

Yhteyshenkilö
Suunnittelija Ulla Peräkorpi, 044 773 0999, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi
Hinta ja maksutiedot
Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.
Kurssille mahtuu
21
Ilmoittautuminen avoinna
10.1.2020 - 6.5.2021

Tulostettava versio