Etusivu > Courses > Lastensuojelulain ABC – VERKKOKURSSI

Lastensuojelulain ABC - VERKKOKURSSI

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Lastensuojelulain ABC - VERKKOKURSSI
Kuvaus

Saa koko­nais­kuva las­ten­suo­je­lu­lain sään­nök­sis­tä ja sii­nä ole­vis­ta pro­ses­seis­ta ja vel­voit­teis­ta.

Aika
16.3.2021
Klo
09.00 - 15.00
Paikka
Verkkokurssi
Verkkokoulutus
Sisältö
Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi jo­kai­nen las­ten­suo­je­lu­lain sään­nös (1 § – 95 §), lu­kuun ot­ta­mat­ta las­ten­suo­je­lu­lain 17 §:ää ja nii­tä las­ten­suo­je­lu­lain sään­nök­siä, jot­ka kos­ke­vat lap­sen si­jais­huol­toa ja si­jais­huol­los­sa ole­van lap­sen ra­joit­ta­mis­ta (las­ten­suo­je­lu­lain lu­vut 10- 11). Koko las­ten­suo­je­lu­laki kä­si­tel­lään päi­vän ai­ka­na käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti huo­mi­oi­den myös kaik­kia nii­tä kes­kei­siä ky­sy­myk­siä, joi­ta lap­sen suo­je­lun ar­jes­sa lap­sen asi­ois­ta vas­taa­va so­si­aa­li­työn­te­ki­jä ja muut lap­sen pa­ris­sa työs­ken­te­le­vät ta­hot koh­taa­vat.
Kohderyhmä
Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu en­nen kaik­kea las­ten­suo­je­lun so­si­aa­li­työn­te­ki­jöil­le ja so­si­aa­li­oh­jaa­jil­le sekä las­ten­suo­je­lun esi­mie­hil­le. Tä­män li­säk­si kou­lu­tus so­vel­tuu las­ten si­jais­huol­to­paik­ko­jen hen­ki­lö­kun­nal­le sekä esi­mer­kik­si kai­kil­le las­ten ja las­ten per­hei­den pa­ris­sa toi­mi­vil­le.
Yhteistyössä
OTK Kati Saa­sa­moi­nen
Koulutus järjestetään yhteistyössä SnellmanEDUn kanssa.
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, +358 44 7730 999
Lisätiedot
Voit osallistua koulutukseen tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua.
Koulutuksen aikana on kommentointimahdollisuus chatissa, ja koulutuksen jälkeen saat tallenteet käyttöösi.
Henkilökunta auttaa sinua koulutuksen aikana teknisissä asioissa.
Hinta ja maksutiedot
145€/osallistuja
Ilmoittautuminen avoinna
7.12.2020 - 8.3.2021
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio