Etusivu > Courses > Lasten ja nuorten terapeuttinen tukeminen – voimavarakeskeinen työote 3 op – VERKKOKURSSI

Lasten ja nuorten terapeuttinen tukeminen – voimavarakeskeinen työote 3 op - VERKKOKURSSI

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Lasten ja nuorten terapeuttinen tukeminen – voimavarakeskeinen työote 3 op - VERKKOKURSSI
Kuvaus

Voimavarakeskeisellä työotteella on mahdollista auttaa ja kohdata lapsi ja nuori sekä heidän vanhempansa haastavissakin tilanteissa terapeuttisesti ja arvostavasti ja siten mahdollistaa psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä kokonaisvaltaisesti tukevia toimintamalleja.

Aika
5.3.2021 - 7.6.2021
Kesto
4 päivää
Paikka
Verkkokurssi
Verkkokoulutus
Sisältö
Webinaarit pe 5.3.2021, ti 6.4.2021, ti 27.4. 2021, ma 7.6.2021 klo 9-16


 • Mik­si rat­kai­su- ja voi­ma­vara­kes­kei­nen työ­ote on toi­mi­va?

 • Rat­kai­su­kes­kei­sen ja voi­ma­vara­kes­kei­sen työ­ot­teen pe­rus­ta

 • Las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­vey­den eri­tyis­ky­sy­myk­siä ja nii­hin so­vel­tu­via rat­kai­su­kes­kei­siä te­ra­peut­ti­sia toi­min­ta­mal­le­ja:
  – Syö­mis­häi­ri­öt
  – Itse­tu­hoi­suus
  – Viil­te­ly
  – Ah­dis­tu­nei­suus
  – Some ja sek­su­aa­li­suus
  – Pak­ko-oi­reet ja pe­lot
  – Kou­lu­stres­si- ja uu­pu­mus

 • Rat­kai­su­kes­kei­siä so­vel­luk­sia las­ten ja nuor­ten on­gel­mien avuk­si:
  – Muk­su­oppi
  – Vas­tuun­por­taat
  – Vai­ke­an elä­män­ko­ke­muk­sen (trau­maat­ti­sen ko­ke­muk­sen) voi­ma­vara­kes­kei­nen työs­tä­mi­nen

 • Ver­kos­to­jen kans­sa työs­ken­te­le­mi­nen

 • Ke­hi­tys­psy­ko­te­ra­peut­ti­sen työs­ken­te­ly­ot­teen (DDP) so­vel­ta­mi­nen


Kou­lu­tus si­säl­tää nel­jä lähi­päi­vää, joi­den vä­lil­lä osal­lis­tu­jat to­teut­ta­vat omaan työ­hön liit­ty­en kou­lu­tuk­ses­sa opit­tu­ja me­ne­tel­miä.
Tavoite
Koulutus antaa konkreettisia voimavara- ja ratkaisukeskeisiä terapeuttisia työvälineitä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempien kanssa työskenteleville vuorovaikutustyön ammattilaisille.
Kohderyhmä
Kou­lu­tus on suun­nat­tu kai­kil­le las­ten ja nuor­ten ja/tai hei­dän van­hem­pien kans­sa työs­ken­te­le­vien ta­ho­jen hen­ki­lös­töl­le.
Yhteistyössä
An­nuk­ka Jäs­ke (KM), kou­lut­ta­ja­psy­ko­te­ra­peut­ti (VET; Kela, Val­vi­ra)
Ani­ta Hed­man (FM), kou­lut­ta­ja­psy­ko­te­ra­peut­ti (VET, Kela, Val­vi­ra), työn­oh­jaa­ja (STO­ry), Co­ach (ICF) ja mind­ful­ness-oh­jaa­ja (MBSR)
Koulutus järjestetään yhteistyössä SnellmanEDUn kanssa.
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, +358 44 7730 999
Lisätiedot
Voit osallistua koulutukseen tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua.
Koulutuksen aikana on kommentointimahdollisuus chatissa, ja koulutuksen jälkeen saat tallenteet käyttöösi.
Henkilökunta auttaa sinua koulutuksen aikana teknisissä asioissa.
Hinta ja maksutiedot
760€/osallistuja
Ilmoittautuminen avoinna
7.12.2020 - 18.2.2021
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio