Etusivu > Courses > Kiinan alkeet (1 op) – VERKKOKURSSI

Kiinan alkeet (1 op) - VERKKOKURSSI

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Kiinan alkeet (1 op) - VERKKOKURSSI
Kuvaus
Kiinan kieli on yksi maailman puhutuimpia kieliä, haluatko oppia alkeet?
Aika
23.2.2021 - 27.4.2021
Kesto
10 iltaa
Paikka
Verkkokurssi
Verkkokoulutus
Sisältö
Webinaarit tiistaisin 23.2.-27.4.2021 klo 17:30-19:00


  • Kii­nan kie­len eri­tyis­piir­teet, ään­teet, too­nit, pi­nyin-jär­jes­tel­mä. Ter­veh­dyk­siä. Per­soo­napro­no­mi­nit.

  • Tyy­pil­li­siä ly­hyi­tä fraa­se­ja. Kuin­ka voit? Onko kii­re? Olet­ko…? Ky­sy­mys­ten esit­tä­mi­nen.

  • Esit­täy­ty­mi­nen ja per­heen­jä­sen­ten esit­te­ly. Kir­jain­merk­ki­jär­jes­tel­mä.

  • Li­sää esit­täy­ty­mis­tä: am­mat­te­ja, kou­lu­tus­a­lo­ja, työ­to­ve­rei­ta. Omis­tus­muo­to. Luku­sa­nat 1-10.

  • Ra­vin­to­la ja ruo­ka. He­del­miä, vi­han­nek­sia, ruo­ka-an­nos­ten ni­miä. ”Minä pi­dän…” ”Ha­lu­an ti­la­ta… ”. Sana­jär­jes­tys.

  • Min­kä maa­lai­nen olet? Mai­ta ja kie­liä. Ver­bi ”osa­ta”, as­teen komp­le­ment­ti ”de”

  • Os­tok­sil­la. Vä­rit, koko­nu­me­rot, raha­yk­si­köt. Nu­me­rot 1-100. Mo­daa­li­par­tik­ke­li ”le”

  • Mat­kus­ta­mi­nen. Len­to­ken­täl­lä ja luo­ti­ju­nas­sa – näi­hin liit­ty­vää sa­nas­to­ja ja lau­sei­ta.

  • Päi­vä­mää­rät ja ajan il­mauk­set.


Tavoite
Saa­da yleis­kä­si­tys kii­nan kie­les­tä ja kult­tuu­ris­ta ja ym­mär­tää nii­den eri­tyis­piir­tei­tä. Kurs­sin suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja pys­tyy­kom­mu­ni­koi­maan yk­sin­ker­tai­sis­sa kie­len­käyt­tö­ti­lan­teis­sa, ku­ten ter­veh­ti­mään ja esit­täy­ty­mään käyt­tä­mään ly­hyi­tä, usein tois­tu­via il­mai­su­ja joka­päi­väi­sis­sä kes­kus­te­luis­sa lu­ke­maan pi­nyin- jär­jes­tel­mäl­lä la­ti­nais­tet­tu­ja ly­hyi­tä teks­te­jä tun­nis­ta­maan ja kir­joit­ta­maan yk­sin­ker­tai­sia kir­jain­merk­ke­jä
Kohderyhmä
Kurs­si on tar­koi­tet­tu hen­ki­löil­le, jot­ka ei­vät ole ai­em­min opis­kel­leet kii­nan kiel­tä. So­pii kii­nan kie­les­tä kiin­nos­tu­neil­le ja an­taa sel­viy­ty­mis­tie­toa mat­kai­li­joil­le sekä pe­rus­tan jat­ko-opin­noil­le. Kurs­sis­ta saa ha­lu­tes­saan suo­ri­tus­mer­kin­nän (1 op) suo­rit­ta­mal­la vaa­di­tut teh­tä­vät.
Yhteistyössä
Kii­nan­kie­len­tulk­ki (AMK) Mar­jat­ta Kor­ho­nen.
Koulutus järjestetään yhteistyössä SnellmanEDUn kanssa.
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, +358 44 7730 999
Lisätiedot
Voit osallistua koulutukseen tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua.
Koulutuksen aikana on kommentointimahdollisuus chatissa, ja koulutuksen jälkeen saat tallenteet käyttöösi.
Henkilökunta auttaa sinua koulutuksen aikana teknisissä asioissa.
Hinta ja maksutiedot
80€/osallistuja
Ilmoittautuminen avoinna
7.12.2020 - 15.2.2021
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio