Etusivu > Courses > Digi- ja työelämätaitojen kehittämisen 4 op verkkokoulutus – Keto -hanke

Digi- ja työelämätaitojen kehittämisen 4 op verkkokoulutus - Keto -hanke

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Digi- ja työelämätaitojen kehittämisen 4 op verkkokoulutus - Keto -hanke
Kuvaus

Kehitä digi- ja työelämätaitojasi maksutta!

Haluatko kehittää ajanhallinta-, etätyö- ja ongelmanratkaisutaitoja? Kiinnostaako tunnetaidot ja tiimityöskentelyn kehittäminen? Tai kaipaavatko digitaitosi päivitystä? Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan verkkovalmennukseen ja rätälöi itsellesi paras kokonaisuus!

Digi- ja työelämätaitojen merkitys korostuvat työelämässä ja uutta opittavaa tulee jatkuvasti. Näitä taitoja voit hyödyntää myös arjessa ja vapaa-aikana tai vaikkapa työnhaussa. Ajantasaisilla työelämä- ja digitaidoilla vastaat paremmin alati muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Valmennus sopii kaikille digi- ja työelämätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille. Osallistujat voivat olla miltä tahansa ammattialalta ja koulutustasolta.

Ketterällä oppimisella (Keto) tarkoitetaan työn tai muun elämänalueen ohessa tapahtuvaa tietoista tai tiedostamatonta oppimista. Ketterä oppiminen toteutuu lyhyinä oppimispyrähdyksinä ja oppimisen sisältö ja suunta määräytyy aina työn tai muun tarpeen mukaisesti. Oppiminen tapahtuu pienissä osissa, soveltamalla uutta tietoa ja ideoita, kokeilemalla, testaamalla, tutkimalla ja hankkimalla palautetta.” (Otala, 2018)

 • Ihminen kykenee oppimaan nopeasti käytännössä uutta ja soveltamaan uuden osaamisen toimintaansa
 • Edellyttää jokaiselta uusia taitoja ja muutosketteryyttä sekä ymmärrystä oman ajattelukyvyn kehittämisestä
 • Tarvitaan myös uusia työvälineitä tiedon hakuun, jakamiseen ja prosessointiin

Koulutuskokonaisuus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujalle ilmainen.

MATKA KETTERÄKSI OPPIJAKSI

Hank­keen osal­lis­tu­jat suo­rit­ta­vat hank­keen ai­ka­na 4 opin­to­pis­teen laa­jui­sen opin­to­ko­ko­nai­suu­den ver­kos­sa. 

Opintojen alus­sa osal­lis­tu­ja te­kee verkossa oman ar­vi­on työ­e­lä­mä­tai­dois­taan sekä digitaidoistaan. Tu­los­ten poh­jal­ta syn­tyy hen­ki­lö­koh­tai­nen op­pi­mis­suun­ni­tel­ma, jo­hon va­li­taan so­pi­vat ­si­säl­löt, vähintään 4 op verran. Tar­vit­ta­es­sa osal­lis­tu­ja saa mat­kan var­rel­la hen­ki­lö­koh­tais­ta neu­von­taa ja oh­jaus­ta. Omien työ­e­lä­mä- ja digi­tai­to­jen ar­vi­oin­ti sekä var­si­nai­nen opis­ke­lu ta­pah­tuu pää­sään­töi­ses­ti verkossa,  KETO-hank­keen op­pi­mis­alus­tal­la.

Aika
4.1.2021 - 31.12.2021
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö

4 opintopisteen suorittamisen vaihtoehdot​


Kaikille yhteiset suoritukset: Työelämätaitoarvio, Digitaitotesti, oppimissuunnitelma, loppureflektointi (halutessaan voi uusia työelämätaitoarvion).

Valinnaiset suoritukset: kurssivalinnat oppimissuunnitelmassa

Työelämäpainotus:
6 työelämätaitokurssia​

Työelämäpainotus + digitaitopainotus:
4 työelämätaitokurssia
1 digitaitokurssi​

Työelämäpainotus + digitaitopainotus:
2 työelämätaitokurssia
2 digitaitokurssia​

Digitaitopainotus + työelämäpainotus
:
3 digitaitokurssia
1 työelämätaitokurssi ​


Op­pi­mis­si­säl­löt ovat va­lit­ta­vis­sa seu­raa­vis­ta ai­heis­ta:
Ajan­hal­lin­ta
Ajat­te­lun­tai­dot
Etä­työ­tai­dot
Hy­vin­voin­ti­tai­dot
It­sen­sä joh­ta­mi­nen
Luo­vuus
On­gel­man­rat­kai­su­tai­dot
Op­pi­maan op­pi­mi­nen
Pal­ve­lu­muo­toi­lu
Pro­jek­ti­työs­ken­te­ly
Re­si­liens­si
Tii­mi­työ­tai­dot
Tun­ne­tai­dot
Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot
“Työnhakutaidot”

Digitaitoja kehittäviä kokonaisuuksia voi valita kolmelta eri tasolta:

Digi­tai­dot aloit­te­li­ja
Laitteiden hallinta
Tietoturva
Medialukutaito
Viestintä ja vuorovaikutus
Helppokäyttötoiminnot


Digi­tai­dot pe­rus­käyt­tä­jä
Ajanhallinta
Tiedon tuottaminen ja muokkaaminen
Yhteisöllinen työskentely
Tietoturva ja tietosuoja
Viestintä ja vuorovaikutus

Digi­tai­dot hyö­ty­käyt­tä­jä
Informaatioergonomia
Ajanhallinta
Tiedonhaku ja -hallinta
Tekijänoikeudet
Viestintä ja vuorovaikutus

Op­pi­mis­si­säl­tö­jen hy­väk­sy­tyn suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen osal­lis­tu­jal­le myön­ne­tään 4 op ja di­gi­taa­li­nen osaa­mis­merk­ki, jota voi hyö­dyn­tää mm. työn­haun tu­ke­na.

Tervetuloa kehittämään digi- ja työelämätaitojasi maksuttomassa valmennuksessa. Katso videoesittely ja tutustu oppimisalustaan: https://urly.fi/1YovTavoite
Valmennuksen jälkeen henkilö osaa tunnistaa itseään oppijana ja hallitsee erilaisia tapoja oppia työssä ja muussa elämässään. Valmennus auttaa ihmistä ottamaan vastuun omasta oppimisestaan, kun jokainen voi seurata taitojensa kehittymistä henkilökohtaisen testin avulla.

Valmennuksen käyneet voivat kehittää tämän päivän työelämän vaatimia taitoja ja osaavat entistä paremmin ottaa vastuuta myös omasta oppimisestaan ja kehittymisestään.
Kohderyhmä 


Valmennus sopii kaikille digi- ja työelämätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille. Osallistujat voivat olla miltä tahansa ammattialalta ja koulutustasolta.

HR-toi­mi­ja/esi­mies, ha­lu­at­ko aut­taa työn­te­ki­jöi­tä päi­vit­tä­mään omia
työ­e­lä­mä- ja digi­tai­to­jaan?

Yhteistyössä
Yhteyshenkilö
Koulutussuunnittelija Erja Tynkkynen, 0447730997, erja.tynkkynen@savonlinna.net
Lisätiedot
Ketterän oppimisen taidot


 • Asenne, joka sisältää ns. kasvun asenteen, sisun ja tahdonvoima

 • Itsen johtamisen taito, joka kattaa itseohjautuvuuden työssä sekä kyvyn ohjata omaa mieltään

 • Ajattelun ja ongelmanratkaisun taidot

 • Oppimisen taidot, joihin kuuluvat mm. tiedon hankkimis- ja prosessointitaitoa, reflektointitaito

 • eli kyky arvioida omaa ja toisen työtä, jatkuva parantaminen, kokeilujen toteuttaminen ja niiden arviointi.

 • Digitaidot, joka sisältää keskeisten digitaalisten työkalujen käytön ja kyvyn työskennellä, hakea tietoa ja olla vuorovaikutuksessa verkossa

 • Sosiaaliset taidot, johon kuuluu vuorovaikutus, tunteet, empatiakyky, toisten arvostaminen sekä erilaisuuden ja moninaisuuden hyväksyminen

 • Aivojen kunnossapito ja aivoystävälliset elintavat, johon kuuluu erityisesti oikea ravinto, lepo ja liikunta, stressin hallinta ja oman energian hallinta

 • Luovuus, oivaltaminen, tulevaisuusajattelu ja intuitio ©Leenamaija Otala, 2020


Työtön työnhakija, olethan yhteydessä omaan työvoimatoimistoosi ja varmistat, että voit tehdä näitä omaehtoisina opintoina työttömyytesi aikana!

 

Hinta ja maksutiedot
Maksuton koulutus.
Ilmoittautuminen avoinna
4.1.2021 - 1.11.2021
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio