Etusivu > Courses > Gramps ja sukututkimuksen lähdemerkinnät

Gramps ja sukututkimuksen lähdemerkinnät

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Gramps ja sukututkimuksen lähdemerkinnät
Kuvaus

Kurs­si kai­kil­le, jot­ka ha­lu­a­vat opis­kel­la moni­puo­li­sen ja il­mai­sen suku­tut­ki­mus­oh­jel­man käyt­töä ja ha­lu­a­vat teh­dä suku­tut­ki­muk­ses­taan laa­duk­kaan läh­de­mer­kin­tö­jen myö­tä.

Aika
1.4.2020 - 8.4.2020
Kesto
2 iltaa
Paikka
Verkkokurssi
Verkkokoulutus
Sisältö
Webinaarit kes­ki­viik­koi­sin 1.4. – 8.4.2020 klo 17.30-19.00 Suku­tut­ki­mus­ta on teh­ty Suo­mes­sa jo yli 350 vuot­ta. Ai­em­min piir­ret­tiin suku­pui­ta ja kaa­vi­oi­ta kä­sin, mut­ta ny­ky­ään suku­tut­ki­jat käyt­tä­vät eri­lai­sia oh­jel­mia tie­to­jen hal­lin­noin­tiin ja tu­los­ten esit­tä­mi­seen. Läh­de­mer­kin­tö­jen käyt­tö aut­taa mui­ta suku­tut­ki­joi­ta löy­tä­mään tie­dot myös alku­pe­räi­sis­tä läh­teis­tä ja nii­den mer­kit­se­mis­ta­poi­hin pu­reu­dum­me täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa. Gramps on ver­kos­ta il­mai­sek­si la­dat­ta­vis­sa ole­va hy­vin moni­puo­li­nen oh­jel­ma. Verk­ko­kurs­sil­la saat neu­vo­ja Gramp­sin la­taa­mi­ses­ta, käy­tös­tä omien tut­ki­mus­ten tal­len­ta­mi­ses­sa ja eri­lais­ten tu­los­tus­ten te­ke­mi­ses­sä. Pe­reh­dym­me myös ged­com-tie­dos­ton käyt­töön tie­to­jen siir­tä­mi­ses­sä eri suku­tut­ki­mus­oh­jel­mien vä­lil­lä. Opis­ke­li­jat saa­vat li­säk­si hy­vin moni­puo­li­sen lis­tan in­ter­net­o­soit­tei­ta, joi­den avul­la ver­kos­ta löy­tää pal­jon eri­lais­ta suku­tut­ki­mus­tie­toa ja tie­to­kan­to­ja.
Yhteistyössä
Ritva Sampio, sukututkimusopettaja, Suomen Sukututkimustoimisto Oy Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Erja Tynkkynen, erja.tynkkynen@savonlinna.net, +358 44 7730 997
Lisätiedot
Voit osallistua koulutukseen tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Koulutuksen aikana on kommentointimahdollisuus chatissa, ja koulutuksen jälkeen saat tallenteet käyttöösi. Henkilökunta auttaa sinua koulutuksen aikana teknisissä asioissa.
Hinta ja maksutiedot
45€/osallistuja
Ilmoittautuminen avoinna
25.7.2019 - 24.3.2020
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio