Hyvinvoiva koira

Koulutuspäivä koiran hyvinvoinnin tukemiseen lihashuollon ja ravitsemuksen keinoin. Kurssi koostuu teorialuennosta sekä käytännön harjoituksista. Kurssille voi tulla myös pelkästään kuunteluoppilaaksi. Koulutukseen tarvitaan 8...

Dronen lennättäjäkurssi

Kurssipäivän kesto on kello 9 – 15 sisältäen lounastauon 45 minuuttia.Koulutus alkaa teoriapäivällä 7.3. Harjoituspäivä (21.3. tai myöhempi) sovitaan ja vahvistetaan vielä erikseen....

Matkailuenglannin perusteet senioreille

Haluaisitko matkoillasi pystyä viestimään englanniksi tavallisimmissa vuorovaikutustilanteissa? Tai opastamaan Savonlinnassa vierailevia matkailijoita ja keskustelemaan heidän kanssaan? Edullista kielen oppimista – mitä muuta saat...

Gramps ja sukututkimuksen lähdemerkinnät

Kurs­si kai­kil­le, jot­ka ha­lu­a­vat opis­kel­la moni­puo­li­sen ja il­mai­sen suku­tut­ki­mus­oh­jel­man käyt­töä ja ha­lu­a­vat teh­dä suku­tut­ki­muk­ses­taan laa­duk­kaan läh­de­mer­kin­tö­jen myö­tä.

Resilienssi ja joustava mieli työelämässä

Kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan re­si­liens­siin ja jous­ta­vuu­teen il­mi­öi­nä sekä me­ne­tel­miin, joi­den avul­la näi­tä tai­to­ja voi koh­dal­laan vah­vis­taa. Poh­dim­me myös, mi­ten esi­mies ja työ­yh­tei­sö voi tu­kea...

Viestintä asiakaskokemuksen ytimessä (2 op)

Jokainen kohtaaminen on viestintää! Haluaisitko saada lisää työkaluja, joilla parantaa asiakkaan kokemusta entisestään? Jopa ylittää tämän odotukset? Jos haluat oppia asiakaskokemukseen positiivisesti vaikuttavan...

Verkkokoulutuksen suunnittelun ABC (1 op)

Suun­nit­te­let­ko työs­sä­si verk­ko­kou­lu­tuk­sia, mut­ta kai­paat ide­oi­ta nii­den suun­nit­te­luun? Tai olet­ko vas­ta ai­keis­sa vie­dä kou­lu­tus­ta verk­ko­ym­pä­ris­töön? Mie­tit­kö, mitä tu­lee ot­taa huo­mi­oon nii­tä suun­ni­tel­les­sa? Jos,...

Arkistojen aarteet

Oletko kiinnostunut historiasta ja haluaisit löytää arkistoista tietoja sukusi menneisyydestä? Täl­lä verk­ko­kurs­sil­la pe­reh­dym­me eri ar­kis­to­jen tie­to­kan­toi­hin, joi­ta voi käyt­tää kir­kon­kir­ja-ai­neis­ton li­säk­si oman su­vun...

Savonlinnan historia: Venäläinen Savonlinna

Savonlinnan kesäyliopiston, Kansallismuseo / Olavinlinnan, Savonlinnan maakuntamuseon ja Pyhän Olavin Kilta ry:n asiantuntijaryhmä on suunnitellut keväälle 2020 Savonlinnan historiaa käsittelevän luentosarjan. Luentojen koordinoinnista...

Savonlinnan historia: Pyhän Olavin kultti

Savonlinnan kesäyliopiston, Kansallismuseo / Olavinlinnan, Savonlinnan maakuntamuseon ja Pyhän Olavin Kilta ry:n asiantuntijaryhmä on suunnitellut keväälle 2020 Savonlinnan historiaa käsittelevän luentosarjan. Luentojen koordinoinnista...

1 2 3 6