Elämänkatsomustiedon perusteet opettajille

Ja tietysti myös muille aiheesta kiinnostuneille! Elämänkatsomustieto on peruskoulussa ja lukiossa opetettava aine. Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op –kurssi on hyvä orientaatio siihen, mitä tuo oppiaine pitää sisällään, mitä sen tavoitteet ovat ja miten oppiaineen pitää vastata muuttuvan maailman tiedontarpeisiin. Kurssi on osa Oulun yliopiston Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op –kokonaisuutta, joten sen suoritettuaan voi helposti jatkaa opintoja kohti opettajan aineenhallinnan kelpoisuutta. Elämänkatsomustiedon perusopintokokonaisuuden kursseja voi suorittaa jo tänä keväänä, tai jatkaa opintoja ensi syksynä. Kurssit ovat myös lukuvuoden 2021-2022 Avoimen yliopiston tarjonnassa.

Johdatus elämänkatsomustietoon –kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää elämänkatsomustiedon luonteen ja tavoitteet peruskoulun ja lukion oppiaineena. Opiskelu auttaa hahmottamaan elämänkatsomustiedon roolin ns. katsomusaineiden kentässä ja seuraamaan ja arvioimaan elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmasta, käytänteistä ja monikulttuurisesta koulusta käytävää keskustelua. Kurssin aikana opitaan tuntemaan länsimaisten ja ei-länsimaisten moraalikäsitysten kehitystä ja saadaan keinoja havainnollistaa niiden eri muotoja mm. historiallisten esimerkkien avulla. Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden (demokraattinen kansalaisuus, tasa-arvo, vapaus) sekä niiden eriasteisen toteutumisen olevan historiallisen kehityksen tulosta ja hahmottaa niihin globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa kohdistuvia muutospaineita.

Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op –kurssita voi lukea lisää koulutuskalenterista.

Muita Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op –kokonaisuuteen kuuluvia opintojaksoja ovat:

Etiikan perusteet (5 op)
Globaalit ongelmat ja nationalismi (5 op)
Johdatus ympäristöfilosofiaan (5 op)
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus (5 op)