Asiakkaalla haastava tilanne, ja neuvojalla neuvoton olo?

Useimmat auttamistyötä tekevät asiantuntijat – ohjaajat, hoitajat, kuraattorit, neuvojat – tarvitsevat jatkuvasti motivoinnin taitoja. Asiakkaiden haastavia tilanteita tulee eteen koko ajan. Työn tavoitteena on tällöin saada aikaan asiakkaasta lähtevä muutos ja mahdollisuuksien mukaan ratkaista ongelmia. Mutta aina asiakas ei ole valmis etenemään tai ottamaan vastuuta, tai ei vain hahmota, miten voisi auttaa tilannettaan. Asiantuntijan tehtävä on auttaa asiakasta eteenpäin tukemalla ratkaisujen löytämistä ja vahvistamalla asiakaan halua muuttaa toimintatapojaan.

Motivoiva keskustelu (tai motivoiva haastattelu, jota käsitettä myös käytetään) on menetelmä, jonka avulla voi vahvistaa asiakaan motivaatiota muuttaa tapojaan toimia ja  ratkaista ongelmiaan. Motivoivan haastattelun kulmakiviä ovat empatian osoittaminen, asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja arvojen kunnioittaminen, vastuunoton ja voimavarojen ja aiempien onnistumisten esilletuominen. Näille perustuva keskustelu tukee asiakkaan kokemusta omasta itsestään arvostettuna ja pystyvänä oman elämänsä asiantuntijana.

Kesäyliopiston työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen kurssivalikoimassa on tänä syksynä Motivoiva keskustelu –menetelmäkoulutus verkkokoulutuksena. Kahden päivän mittaisessa koulutuksessa sekä perehdytään menetelmän teoriataustaan, että harjaannutaan sen avaintaidoissa. Pariharjoituksissa kokeillaan avointen kysymysten tekoa, vahvistamista, heijastavaa kuuntelua, tiivistämistä ja muutosmyönteistä puhetta.

Kiinnostuitko? Tai tunnetko jonkun, joka työssään hyötyisi Motivoiva keskustelu –menetelmästä? Lue menetelmäkoulutuksesta lisää koulutuskalenterista.