Tietosuojavastaavan peruskoulutus

Ke­vääl­lä 2018 voi­maan tul­leen GDPR-lain­sää­dän­nön seu­rauk­se­na kai­kis­sa työ­yh­teisöis­sä tulee kiin­nit­tää ai­em­paa enem­män huomiota tie­to­suo­ja­ky­sy­myk­siin ja tie­to­tur­vaan. Sää­dök­sis­sä ase­tet­tiin myös kri­tee­rit or­ga­ni­saa­ti­on tie­to­suo­ja­vas­taa­van ni­me­ä­mi­sek­si.

Mitä ni­me­tyn tie­to­suo­ja­vas­taa­van teh­tä­viin kuu­luu ja mi­ten teh­tä­vä hoi­de­taan? Täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa or­ga­ni­saa­ti­on tie­to­suo­ja­vas­taa­vat saa­vat tar­vit­ta­vat tie­dot teh­tä­vän­sä hoi­ta­mi­sek­si ja luo­vat ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän muo­dos­sa oman teh­tä­vä­ku­vauk­sen­sa.

Tietosuojavastaavan peruskoulutus (2op) toteutetaan verkkokoulutuksena.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset